One Morning Left, Ruoska, FOD, ZROCK 22 1. – 2.4.2022