Ethical Guidelines

1. Oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti

Jokaisella on vastuu omassa työssään ja liiketoiminnassaan huolehtia, että kaikilla on samanlaiset oikeudet tulla huomioiduksi, kuulluksi ja
osallistua työntekoon yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Emme hyväksy miltään osin syrjintää, rasismia, ahdistelua tai muuta epäasiallista
käytöstä, joka loukkaa toista. Jokainen ihminen on alalla yhdenvertainen ja tasa-arvoinen, riippumatta iästään, alkuperästään,
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta toiminnastaan,
ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, terveydentilastaan, vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan ja
sukupuolestaan.
 

2. Velvollisuus käyttäytyä ammattimaisesti

Jokaisella alalla työskentelevällä sekä toimivalla yrityksellä ja yrittäjällä on oikeus tulla kohdelluksi ammattimaisesti ja velvollisuus
käyttäytyä ammattimaisesti. Me SOA:n jäsenet kohtelemme asiakkaitamme, artistejamme, yhteistyökumppaneitamme, sidosryhmiämme
ja kilpailijoitamme aina asiallisesti, otamme vastaan palautetta toimintamme kehittämiseksi sekä kunnioitamme erilaisia mielipiteitä.
 

3. Kieltäydymme epärehellisestä yhteistyöstä ja pyrimme avoimuuteen

Emme tee henkilöiden (jotka tosiallisesti käyttävät yrityksessä määräysvaltaa) ja näiden edustamien yritysten kanssa liiketoimintaa, jotka
on tuomittu liiketoimintakieltoon. Kaikessa toiminnassa pyrimme mahdollisimman avoimeen keskusteluun asioiden oikeilla nimillä ja
tuotamme tietoa avoimuuden periaatteella, jotta kanssamme on helppo ja mukava tehdä työtä ja meihin voi luottaa.
 

4. Turvallinen ala on tavoitteemme

Jokaisella alalla työskentelevällä henkilöllä on oikeus turvalliseen työntekoon ja työyhteisöön. Pyrimme aina omassa toiminnassamme
luomaan sellaisen työskentely-ympäristön, jossa turvallisuus on huomioitu niin pitkälle, kuin se on kohtuullista ja käytännöllistä viedä
velvoittavat työturvallisuussäännökset ja -määräykset huomioiden.
 
Huolehdimme ja puutumme aktiivisesti ja rakentavasti tapahtumissa ja muissa työympäristöissä havaitsemiimme turvallisuuspuutteisiin
sekä keskeytämme aina työn, joka uhkaa työntekijän tai muiden henkeä tai terveyttä.
 
SOA tarjoaa sen jäsenyrityksille ja niiden henkilökunnalle sekä artisteille julkisen Whistle Blowing -ilmoituskanavan (väärinkäytösten ja
riskien ilmoituslomake) mahdollisuuksien mukaan. Kanava löytyy SOA:n www -sivuilta. Kanavan tarkoitus on tuoda alan kehityskohteita
SOA:n hallituksen tietoon, jotta alaa voidaan kehittää ja toimintatapoja parantaa.
 
Sitoudumme noudattamaan työoloja, työehtoja, ihmiskauppaa ja lapsityövoiman käyttöä koskevia säännöksiä ja Suomea velvoittavia
kansainvälisiä sopimuksia.
 

5. Korruptio

SOA:n jäsen, sen henkilökunta tai alihankkija ei osallistu sellaiseen toimintaan, jossa tarjotaan lahjuksia taikka oikeudettomia maksuja tai
etuja liiketoiminnan edistämiseksi. Kaikissa tilanteissa, joissa syntyy epäilys eturistiriidasta, tulee keskustella oman yrityksen
toimitusjohtajan tai ylimmän johdon kanssa. SOA:n jäsenet eivät hyväksy tai anna lahjoja tai muita etuja, jotka ylittävät tavanomaisen
vieraanvaraisuuden tai myynnin edistämisen tason. Kaikkien lahjojen ja etujen tulee olla veroviranomaisen kulloisenkin ohjeistuksen
mukaisia.
 

6. Kilpailijat ja kilpailu

Kunnioitamme myös kilpailijoitamme ja emme anna heistä väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.
Artistien vaihto toimistosta toiseen on osa normaalia liiketoimintaa. Rehellinen kilpailu alalla on koko toimialan etu. Noudatamme kaikessa
toiminnassa kansallista ja EU:n kilpailulainsäädäntöä. Emme jaa hintatietoja emmekä keskustele kilpailijoidemme kanssa hinnoittelusta tai
muutenkaan liiketoimintakriittisestä tai kilpailulainsäädännön kieltämistä aiheista, jotka rajoittavat kilpailua. Emme myöskään jaa
markkinoita tai muutoinkaan rajoita kilpailua kilpailulainsäädännön vastaisesti.

7. Ympäristö

Noudatamme toiminnassamme velvoittavia ympäristösäännöksiä ja -määräyksiä sekä otamme toiminnassamme ja valinnoissamme
huomioon ympäristöystävällisyyden, kestävän kehityksen periaatteen ja energiatehokkuuden.
 

8. Tiedon oikeellisuus

Pyrimme aina varmistamaan, että käyttämämme ja jakamamme tieto on oikeaa ja vahvistettua. Jokainen SOA:n jäsen sitoutuu antamaan
oikeaa tietoa eteenpäin ja olemaani antamasta tietoisesti harhaanjohtavaa tietoa tai väärää tietoa. Emme muokkaa vilpillisessä
tarkoituksessa laskujamme, emmekä kirjoita vääriä todistuksia tai tosiasioita vastaamattomia asiakirjoja.
 

9. Sanktiointi

SOA:n jäsen, joka ei noudata näitä eettisiä ohjeita, voidaan erottaa SOA:n jäsenyydestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä noudattaen
yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyslakia. Sääntöjä rikkoneelle jäsenelle on annettava kirjallinen varoitus rikkomuksesta ja mahdollisuus
korjata näiden ohjeiden vastainen toimintansa ennen erottamista, ellei kyse ole rikkomuksesta, joka ei ole korjattavissa tai mikäli rikkomus
on niin olennainen, että kohtuudella ei voida enää edellyttää jäsenyyden jatkuvan. Erottaminen voi kohdistua myös SOA:n jäsenenä
olevaan tytäryhtiöön, mikäli emo- tai sisaryhtiö ei noudata näitä eettisiä sääntöjä. Erottamispäätös on julkinen.