Terms of Delivery

1. Yleisten ohjelmatoimitusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja (myöhemmin ”Yleiset ehdot”) sovelletaan kaikkiin ohjelman
toimittajan (myöhemmin ”Toimittaja”) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin ”Tilaaja") välillä sovittuihin
ohjelmatoimituksiin. Toimittajaa ja Tilaajaa kutsutaan myöhemmin yhdessä osapuoliksi
(”Osapuolet”).
 

2. Ohjelmatoimitussopimuksen voimaantulo

Jollei Osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä
hetkestä lukien, kun Osapuolet ovat suullisesti tai kirjallisesti sopineet ohjelman varaamisesta
Tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana. Tällöin myös suullisessa sopimuksessa noudatetaan
Yleisiä ehtoja.
 

3. Kirjallisen tilausvahvistuksen merkitys

Kirjallisen tilausvahvistuksen tarkoituksena on toimia molemmille Osapuolille dokumentaationa
siitä, mitä on suullisesti sovittu. Mikäli Tilaaja ei ole palauttanut asianmukaisesti allekirjoitettua
kirjallista vahvistusta tai muuta sovittu kirjallista vahvistusta Toimittajalle toimituskohtaisissa
ehdoissa mainittuun määräpäivään mennessä, suullinen sopimus on tästä huolimatta voimassa,
ellei sitä kirjallisesti kuten sähköpostitse irtisanomisehtojen mukaan irtisanota.
 

4. Sopimuksen irtisanomismenettely

Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuten
sähköpostitse viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen sovittua ohjelman (ensimmäistä)
esityspäivää, mikäli sopimuksen ”Muuta” –kohdassa ei ole muuta sovittu. Lyhyemmistä tai
pidemmistä peruutusajoista voidaan sopia toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.
 
Sesongin (kesä-elokuu) osalta noudatetaan yhdeksänkymmenen (90) päivän peruutusehtoa (90
päivää tai alle, peruutusmaksu 100%), joka lasketaan ensimmäisestä esityspäivästä. Alle
satakaksikymmentä (120) päivää ennen peruutetun tilauksen peruutusmaksu on 25 % sovitusta
palvelun kokonaishinnasta, mikäli ei ole toisin sovittu.
 
Osapuolet voivat sopia erikseen Escrow -tilin käyttämisestä sekä ennakkomaksusta, mikäli se
katsotaan molempien Osapuolien tai Toimittajan osalta tarpeelliseksi. Ennakkomaksu on 50 %
ilman erillistä sopimista sovitusta palvelun kokonaishinnasta, mikäli Tilaajalla on
luottohäiriömerkintä. Tällöin Toimittajalla on oikeus harkintansa perusteella vaatia myös
täysimääräistä ennakkomaksua. Ennakkomaksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli tilaus
joudutaan perumaan yksin Toimittajasta johtuvasta syystä.
 

5. Ennakoitu sopimusrikkomus

Jos sopimuksen teon jälkeen Tilaajan taloudelliset olot taikka maksukyky tai -halu osoittautuvat
esim. viivästyneiden ohjelmasuorituskorvausten tai muiden maksuhäiriöiden perusteella sellaisiksi,
että on syytä olettaa toimituskohtaisen sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän
täyttämättä, Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja, ennakkomaksua tai vaatia
riittävää ja kattavaa vakuutta taikka purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Ennen sopimuksen
purkamista yksipuolisesti on Osapuolten käytävä sovinnollinen neuvottelu maksuehdon
muuttamisesta, vakuuden asettamisesta, ennakkomaksusta ja sopimuksen purusta.
 
Jos Tilaaja ei noudata uusia Toimittajan määrittämiä maksuehtoja tai aseta riittävää ja kattavaa
vakuutta, tämä tulkitaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, jolloin Toimittajalla on oikeus
pidättyä ohjelman toimituksesta ja Toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen
kohdan 11 mukaisesti.
 
Jos sopimuksen tekemisen jälkeen Toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on
syytä perustellusti olettaa toimituskohtaisen esiintymisvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän
täyttämättä, Tilaajalla on oikeus vaatia kohtuullinen vakuus ohjelmatoimituksen toteutumisesta.
Mikäli Toimittaja ei aseta vakuutta kohtuullisessa ajassa, on Tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa
sopimus ja Tilaajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen kohdan 11
mukaisesti.
 

6. Maksuehtojen laiminlyönnin seuraus

Mikäli Tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa,
Toimittajalla ja esiintyjäryhmällä on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja Toimittajalla on
lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen Yleisten ehtojen kohdan 11 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi
oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset Tilaajan kanssa ilman
korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus täysimääräiseen vahingonkorvaukseen
peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen ja kustannusten sekä menetetyn liikevoiton
mukaan.
 

7. Verot, viranomaismaksut, tekijänoikeuskorvaukset ja luvat

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että pääsylipputuloista suoritetaan kulloinkin
voimassa oleva mahdollinen arvolisävero. Mikäli ohjelmatoimituskorvaus on sidottu
pääsylipputuloihin, sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvolisäverottomia nettohintoja. Mitään
lupamaksuja, veroja, ennakkolippujen myyntipalkkioita tai vastaavia eriä ei voida vähentää
ohjelmatoimituskorvauksen takuupalkkiosta.
 
Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä
tekijänoikeudellisista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen
tarvittavista luvista.
 
Ohjelmatoimituskorvaus voi olla arvonlisäverollinen, mikäli Toimittaja on hakeutunut tästä
arvonlisäverolliseksi. Mahdollinen 10 %:n määräinen tai kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero on
määritetty itse sopimuksessa.


8. Turvallisuus ja vahingonvastuu

Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle ja heidän
omaisuudelleen esiintymispaikalla mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen
vakuuttamaan toimintansa riittävällä ja kattavalla tavalla yllä mainittujen vahinkojen varalta.
 
Tilaaja vastaa täysimääräisesti niistä vahingoista, jotka aiheuttavat Toimittajalle tai
esiintyjäryhmään kuuluville henkilöille tai heidän mukanaan tuomalle omaisuudelle siitä lukien kun
kuljetuskalusto on purettu ja siihen asti, kunnes kuljetuskalusto on takaisin lastattu, pois lukien
tilanteet, joissa esiintyjäryhmä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti vahingon osalta.
Toimittajan on huolehdittava siitä, että esiintymisryhmän mukanaan tuoma esiintymisessä
käytettävä laitteisto on vakuutettu tavanomaisella vakuutuksella.
 
Esiintymisessä käytettävään esiintymisryhmän mukanaan tuomaa laitteistoon kohdistuvissa
vahingoissa Tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Edellä mainittu
vastuurajoituslauseke ei ole voimassa, jos Tilaaja aiheuttaa vahingon törkeästä
huolimattomuudesta, tahallisesti tai lainvastaisella toiminnalla taikka Yleisten ehtojen rikkomisella.
 
Esiintyjä vastaa itselleen ja laitteistolleen itse aiheuttamistaan vahingoista sekä mahdollisesta
huolimattomuudestaan aiheuttamasta kaluston katoamisesta. Toimittaja vastaa vain
esiintymisryhmän esiintymisen yhteydessä mahdollisesti törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti
aiheuttamista vahingoista. Tallaisessa tapauksessa Tilaaja voi pidätyttyä maksamasta
esiintymiskorvausta.
 
Tilaaja vastaa siitä, että esiintymispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei käytetä myrkyllisiä
tai muutoin terveydelle haitallisia aineita sisältäviä kemiallisia aineita, savuja tai yhdisteitä kuten
esimerkiksi aineita, jotka aiheuttavat hengitysvaikeuksia, näkökyvyn heikentymistä, liukkautta
lattiapinnoille ja niin edelleen. Tilaajan tulee myös varmistaa, että esiintyjien tiloissa ei ole haitallisia
mikrobeja kuten hometta tai muita aineita tai yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa esiintyjille
terveydellisiä haittoja tai varaa terveydelle, kuten työturvallisuuslaissa on määrätty. Esiintyjällä on
oikeus kieltäytyä esiintymästä, mikäli tilat eivät vastaa näitä ehtoja tai mikäli tilat eivät ole
turvalliset. Tällaisessa tapauksessa Toimittajalla on kuitenkin oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa
sovittuun palkkioon kokonaisuudessaan.
 
Tilaaja vastaa tilaisuuden edellyttämästä riittävästä järjestyksenvalvonnasta. Mikäli
järjestyshäiriöitä todetaan eikä mahdollisia puutteita korjata viipymättä Tilaajan toimesta, on
esiintyjällä oikeus keskeyttää esiintymisensä tai olla kokonaan esiintymättä. Esiintyjän
aiheuttaessa järjestyshäiriötä tai yllyttäen niihin, on Tilaajalla oikeus keskeyttää esiintyminen.
Tällaisissa tapauksissa toisella Osapuolella on silti oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun
palkkioon tai vastavuoroisesti sen hyvitykseen kokonaisuudessaan. Molempien Osapuolten tulee
yhteisymmärryksessä ja viivytyksettä pyrkiä ratkaisemaan mahdolliset ongelmatilanteet siten, että
esiintyminen pystytään toteuttamaan.
 
Näiden ehtojen lisäksi Tilaaja sitoutuu olennaisena osana tätä Sopimusta Suomen
Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n kulloinkin voimassa oleviin eettisiin ohjeisiin, jotka ovat esitettyinä
Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n verkkosivuilta. Eettisten ohjeiden mahdollinen tahallinen
tai olennainen rikkominen muodostavat aina välittömästi sopimuksen purkuperusteen ja oikeuttaa
toisen Osapuolen vaatimaan vahingonkorvausta Yleisten ehtojen kohdan 11 mukaisesti tai
täysimääräisesti välittömistä vahingoista riippumatta korvausmäärän mahdollisista rajoituksista.
 
Mikäli esiintymispaikka ei vastaa alan normaalia turvallisuustasoa, on esiintyjällä oikeus kieltäytyä
esiintymisestä. Tilaajalla on oikeus saattaa tapahtumapaikka turvalliseksi viipymättä sekä pyytää
siirtämään esiintymisaikaa kohtuudella, mikäli siihen ei ole estettä kuten esiintyjän seuraava
esiintyminen muualla.
 
Tilaajalla on oikeus poistaa esiintyjän crew:n jäseniä esiintymisalueelta ja muista tiloista, mikäli he
aiheuttavat merkityksellisiä järjestyshäiriöitä todennettavasti.
 

9. Tilaajan asema esiintyjäryhmän jäseniin nähden

Esiintyjäryhmän jäsenet eivät ole työsuhteessa Tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden
työnantajan direktio-oikeutta. Toimittaja vastaa siitä, ettei Tilaaja missään olosuhteissa joudu
vastuuseen esiintyjäryhmän palkkioiden ennakkopidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä
työnantajan maksuvelvoitteista.
 
Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen
suorituksen sisältöön.
 

10. Lipunmyyntiin sidottujen ohjelmakorvausten valvonta

Mikäli tilaisuuden ohjelmatoimituskorvaus on sidottu lipunmyyntituloihin Tilaaja säilyttää
luotettavalla tavalla tilaisuuden lippukassan arvonlisäverotonta osuutta Tilaajan ja Toimittajan
yhteiseen lukuun maksuhetkeen saakka. Tilaajan mahdolliset vapaakortit tai liput vaihdetaan
Tilaajan kustannuksella pääsylippuihin, ellei toimituskohtaisissa ehdoissa olla muuta sovittu.
 
Jos ohjelmatoimituksessa maksettava hinta on sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, Toimittajalla
on oikeus valvoa lipunmyyntiä parhaaksi katsomallaan tavalla ja laajuudessa.
Prosenttiperusteisessa palkkiossa esiintyjän vieraslista vähennetään lipunmyynnistä, mikäli se
ylittää yli kymmenen (10) lippua ellei muuta ole sovittu.
 

11. Vahingonkorvaus

Yleinen vahingonkorvausperuste
 
Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 4 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin
kohdan 12 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen
määrä seuraavasti: Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on
kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen
arvonlisäveroton hinta tai ohjelmatoimituksen ollessa sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin,
kyseessä olevan ohjelmatoimituksen sen hetkinen tavanomainen hinta. Korvauksen määrän on
perustuttava todellisiin vahinkoihin.
Mainehaittavahingot ja saamatta jääneet lipputulot eivät ole korvattavia vahinkoja.
 
Myöhästyminen
 
Jos esiintyjäryhmä myöhästyy olennaisesti muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se
aiheuttaa ohjelman viivästymisen, muttei peruuntumista, vahingonkorvaus määrittyy seuraavasti:
Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ohjelmasta esiintyjästä johtuvasta
syystä, joka ei ole ylivoimainen este ja jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa
sovitun vähimmäisesiintymisvelvoitteen, Tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta
prosenttiyksikköä sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus olisi sovitusta
vähimmäisesiintymisvelvoitteesta. Myös Tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan myötävaikuttaa
käytettävissä olevin keinoin siihen, että vähimmäisesiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.
 
Reklamaatio
 
Mahdolliset virheilmoitukset ja korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti seitsemän (7)
vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli
Tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä, se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli
virheilmoitusta ja korvausvaatimusta ei esitetä ajallaan, se aiheuttaa puhevallan ja oikeuden
menetyksen kyseessä olevassa asiassa pois lukien suuret festivaalit.
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittu ohjelmatoimitussopimuksen kokonaisarvolla
tarkoitetaan välittömiä kuluja.
 

12. Ylivoimaiset esteet

Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:
 
A. Yleiset force majeure -tapaukset, kuten sota, laillinen ja laiton lakko,
työtaistelutoimenpide, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen,
tietoliikenteen ja energianjakelun keskeytyminen, epidemia ja pandemia, osapuolista
riippumattomat viranomaisten määräykset ja muut vastaavat syyt
 
B. Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta Tilaajalle on toimitettava todisteena
luottamuksellisesti käsiteltävä lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta.
 
C. Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston
hankkiminen osoittautuu erittäin vaikeaksi tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet
vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.
 
Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle. Silloin kun on kysymys
ylivoimaisesta esteestä kummallekaan Osapuolelle ei synny mitään taloudellisia tai
toimimisvelvoitteita toisiaan kohtaan siltä osin, kun ylivoimainen este estää sopimuksen mukaisen
suorituksen.
 
Mikäli esiintyminen estyy Tilaajan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen
väliintulosta johtuen, on Tilaaja siitä huolimatta velvollinen korvaamaan
ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa
järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen
laiminlyönti ja muut vastaavat syyt.
 

13. Esiintymisen ääni- ja kuvatallennus

Esityksen tekijänoikeudet ovat yksinomaan esittäjillä, joten esitystä ei saa ääni- tai kuvatallentaa
ilman esittäjien kanssa etukäteen tehtävää sopimusta. Tilaaja vastaa siitä, ettei esitystä äänitetä tai
kuvata taikka muuten tallenneta ilman esiintyjien suostumusta. Tilaajan on aktiivisesti tiedotettava
tallennuskiellosta ja valvottava tehokkaasti, ettei tallentamisvälineitä tuoda esiintymistilaan eikä
tallennusvälineitä käytetä tallennukseen esiintymistilassa. Mikäli tilaisuuden aikana havaitaan
asiatonta tallentamista, johon Tilaaja ei puutu, on esiintyjällä oikeus olla esiintymättä tai keskeyttää
jo aloittamansa esitys ja silti Toimittajalla on oikeus täyteen palkkioon. Selvyyden vuoksi todetaan,
että esimerkiksi festivaaleilla ei ole kohtuullista odottaa, että yleisöstä kukaan ei esitystä tallentaisi.
Tilaajan tulee estää ammattimainen kuvaus, äänitys ja tallennus, mikäli siitä ei ole erikseen sovittu.
 

14. Tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen

Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne ja ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä tilaisuudessa
pääasiallisesti edistetään jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske
tilaisuuden pitopaikan tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Toimittajan on
ilmoitettava ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä ohjelma tai esiintyjä mahdollisesti edistää jo
ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Muussa tapauksessa Osapuolet voivat luottaa siihen, että
tilaisuuden tarkoitus ei ole edistää minkään tuotteen tai aatteen menekkiä.
 
Mikäli ilmoitukset on todisteellisesti tehty jo suullisen sopimuksen yhteydessä eikä niihin erityisesti
puututa, katsotaan ilmoitettujen tuotteiden ja aatteiden menekinedistäminen tilaisuudessa
hyväksytyksi.
 
Esiintyjällä on oikeus myydä tilaisuudessaan artistituotteitaan. Tällaista tuotemyyntiä varten
Tilaajan on osoitettava asianmukainen paikka.
 

15. Esiintyjäryhmän laitteiden käyttö

Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien
nimenomaista etukäteistä suostumusta.
 

16. Muut ehdot

Osapuolet ovat käyneet Sopimuksen tekohetkellä läpi keskeiset ”rider” -ehdot (hospitality- sekä
technical) ja ne katsotaan osaksi Osapuolten välistä sopimusta. Mikäli Osapuoli poikkeaa
olennaisesti sovitusta, on se ilmoitettava sekä sovittava Osapuolten välillä viipymättä, kun muutos
on tiedossa. Riderin koko sisältö tulee olla esitettynä ennen irtisanomisajan alkua.
 
Tilaajalla ja Toimittajalla tulee olla esiintymispaikalla edustajat, joilla on oikeus tehdä edustamiaan
yhteisöjä velvoittavia sopimuksia esityksen liittyen. Osapuolten välistä sopimusta voidaan muuttaa
ainoastaan kirjallisesti.
 
Tilaaja on tietoinen tilaajavastuulain sekä työturvallisuuslain mukaisista velvoitteistaan.
 

17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Suomen laki pois lukien ne
mahdolliset lainvalinta- ja viittaussäännökset, jotka johtaisivat toisen maan lain soveltamiseen.
 
Mahdolliset erimielisyydet tulee pyrkiä ratkaisemaan aina ensisijaisesti Osapuolten välisin
sovinnollisin neuvotteluin. Mikäli mainitut sovinnolliset neuvottelut eivät johda ratkaisuun asiassa,
niin sopimuksesta aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
 

18. Allekirjoitusvaltuudet

Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa- tai
yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys
nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut joku, jolla ei ole asianmukaista
valtuutusta, Toimittaja voi joko vaatia tätä allekirjoittanutta henkilökohtaisesti vastaamaan
sopimuksen velvoitteista tai korvausvelvollisuudesta, purkaa sopimuksen noudattamatta
irtisanomiselle tarkoitettuja määräaikoja ja vaatia vahingonkorvausta Yleisten ehtojen kohdan 11
mukaisesti.